Aanmelden nieuwe leerling

Uw kind gaat al naar de basisschool
Gaat uw kind al naar de basisschool, verhuist u naar Amsterdam Oost en wilt u uw kind graag bij ons aanmelden? Neem dan tijdig contact met ons op om te bespreken of wij de geschikte school zijn voor uw kind. Wij vinden het belangrijk dat wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Schooljaar 2023-2024 hebben wij beperkt plek in verschillende groepen dus wees op tijd. 
Schoolwisselingen zonder verhuizing kunnen niet tijdens het schooljaar en worden ook altijd zorgvuldig overwogen. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. Deze data staan op onze website. Natuurlijk kunt u ook een persoonlijke afspraak maken met de directeur om een goed beeld te krijgen van de Barbaraschool. 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Schoolwijzer Amsterdam postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Heeft u belangstelling voor een ouderinitiatief?
Op de Barbaraschool is een ouderinitiatief (ook wel groepsaanmelding genoemd) mogelijk. Bij een ouderinitiatief nemen ouders gezamenlijk de stap om hun kinderen als groep bij een school in hun wijk aan te melden. Op deze wijze wordt of blijft de school een afspiegeling van de wijk.

Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool zijn en ook de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden.

Wanneer het tot zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op de Barbaraschool. Zij zullen als groep bij elkaar worden geplaatst.

Heeft u interesse om samen met andere ouders een ouderinitiatief op onze school te organiseren, neem dan contact op met ouder Marike Barendse via marikebarendse@gmail.com. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij helpdesk van hetBBO.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
Als de Barbaraschool uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 •  Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn.

Let op:

 • Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

Bijzondere aanmelding met schriftelijke bewijsstukken is nodig in de volgende gevallen:

 • Uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • Uw kind zit op een integraal kindcentrum (IKC);
 • De voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • U gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Inleverdata voor het voorkeursformulier 

 • De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste inleverdata zijn:
  kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 dec 2019          9 maart 2023
  kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020 1 juni 2023 
  kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020 2 november 2023
   
    

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden op de website van de Amsterdamse schoolbesturen: het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) (klikhier). Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool
Aansluitend op de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. 

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden.Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen. Meer informatie over het toelatingsbeleid kunt u vinden op dewebsite van het BBO, tel.nr. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.