Verlof en verzuim

Onderwijs is belangrijk voor uw kind. Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. Ieder jaar vragen enkele ouders extra vakantieverlof aan, buiten de schoolvakanties om. De leerplichtwet is hier duidelijk over: 

 “Het is slechts toegestaan extra vrij te geven in gewichtige omstandigheden." 


Verlof wegens gewichtige omstandigheden
In een aantal gevallen kan een kind voor verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen.
Extra verlof wegens familieomstandigheden, bijvoorbeeld huwelijksfeest, sterfgeval, jubileum, belangrijke feestdag vanuit de religie, gezinsuitbreiding. Voor al deze omstandigheden geldt dat maximaal één dag verlof per schooljaar mag worden toegekend.

Vakantieverlof
Extra verlof wegens vakantie. De regel is dat de directeur van een school geen verlof verleent voor vakantie buiten de normale schoolvakantie. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die het verlenen van extra vakantieverlof rechtvaardigen. Te denken valt aan ziekte van een gezinslid waardoor geen vakantie gehouden kon worden of aan werksituaties tijdens de reguliere vakantie. Een verklaring van een arts of een werkgeversverklaring dient dan te worden overlegd.

Extra verlof wegens 'kennelijke onredelijkheid'
Dit klinkt wat ingewikkeld, maar het komt neer op het feit dat zich situaties kunnen voordoen dat een schooldirecteur verlof moet verlenen op andere gronden dan hierboven genoemd. Weigering van dit verlof zou kunnen leiden tot onredelijke situaties voor de ouders van het kind. Dit verlof dient ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.

Extra verlof dient (zo mogelijk) zes weken van te voren worden aangevraagd te worden bij de directie van de school. Op school is hiervoor een aanvraagformulier te verkrijgen.
Deze zullen minstens 6 weken voorafgaand aan het verlof moeten worden ingeleverd. De directie geeft beschikkingen af als blijkt dat het om een aantoonbare gewichtige omstandigheid gaat. Als de directie twijfelt aan de rechtmatigheid van verzuim zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. 

U kunt bij onze administratie terecht voor de leerplichtfolder. Zie verder: www.amsterdam.nl/blp

Verzuim

Wanneer uw kind ongeoorloofd verzuimt is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, evenals wanneer het kind herhaaldelijk te laat komt. Wanneer een kind 5 dagdelen binnen 4 weken verzuimd, wordt dit ook bij het leerlingadministratiesysteem (LAS), gemeld.