Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school aangaande onderwijskundige en personele zaken op school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. 

Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020
Barbara Blekkenhorst (ouder en voorzitter)
Pieter van de Berg (ouder)
Otto Essing (leerkracht)
Sarah Limmen (leerkrachtondersteuner)