Missie en visie

De Barbaraschool ziet het als haar missie een stimulerende en creatieve school te zijn, waar verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van goed onderwijs aan kinderen in de Oosterparkbuurt en nabije omgeving..

Om onze missie waar te maken hechten wij veel waarde aan een veilige leer- en leefomgeving voor onze leerlingen. Het team werkt in onderling overleg samen aan een goed pedagogisch klimaat en heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Samen met de ouders werken we aan de optimale leeromgeving van het kind. De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, team en ouders.

Kinderen verschillen! Het is belangrijk dat de leerkracht tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Dat gebeurt door differentiatie in de lessen en door het bewust kiezen van werken in combinatiegroepen. De aandacht voor indentiteit, bewegen, muziek, beeldende vorming en natuur en techniek dienen ook om de verschillen tussen kinderen kleiner, leuker en bespreekbaar te maken. 

Het onderwijsaanbod richt zich op kennis en de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te houden in de hedendaagse samenleving. De school is gestart met het schrijven van een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023. Hieronder staan een aantal thema's beschreven

Strategische thema's voor de komende twee jaar:

I KWALITEIT, écht goed onderwijs!
1.We zijn de modelschool voor de invoering van het EDI-model
2. We hebben passende, ambitieuze opbrengstdoelen 
3. Elke leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat
4. Kansrijke combinatiegroepen om met en van elkaar te leren en zelfstandigheid te bevorderen

II KINDCENTRUM, betrouwbare partners met hart voor het kind van 0-13 jaar
5. Een gebouw waar kinderen uitgedaagd worden om overal te kunnen leren
6. Een gedeelde visie op de ontwikkeling van het kind

III SCHOOL IN DE WERELD, toekomstgericht onderwijs 
7. Engelse taal in elk lokaal
8. Een gezonde leefstijl  met ruim aandacht voor sport en bewegen
9. Leerlingen leren uitdrukking te geven aan hun gevoelens, creativiteit en opvattingen
10. Een dialoogschool vanuit katholieke basis met aandacht voor culturele en levensbeschouwelijke diversiteit