Pedagogisch klimaat

De Barbaraschool is een echte buurtschool. De meeste kinderen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben verschillende culturele- en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis om respectvol met elkaar om te leren gaan. De kinderen worden positief tegemoet getreden en leren ook positief met elkaar om te gaan en elkaar complimenten te geven. De school en het schoolplein is voor de kinderen een ontmoetingsplaats waar ze welkom zijn.

De Barbaraschool gaat in het schooljaar 2015-2016  met de invoering van het programma De Vreedzame School werken aan een verdere verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij willen wij werken in de richting van een grotere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig oplossen van conflicten in het bijzonder. De Barbaraschool werkt in deze ook samen met de tussen- en naschoolse opvang.

De verdere verbetering van het pedagogisch klimaat zal resulteren in minder conflicten in de klas en op het schoolplein en het oplossen van conflicten door de leerlingen zelf of met behulp van een leerling als mediator. Kinderen krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid en werken daardoor meer mee aan een schoolklimaat waarin sprake is van betrokkenheid en een positieve manier van met elkaar omgaan.