Pedagogisch klimaat

De Barbaraschool is een buurtschool. De meeste kinderen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben verschillende culturele- en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis om respectvol met elkaar om te leren gaan. De kinderen en ouders worden positief tegemoet getreden en leren positief met elkaar om te gaan en elkaar complimenten te geven. De school en het schoolplein is voor de kinderen een ontmoetingsplaats waar ze welkom zijn. 

De Barbaraschool werkt met het programma De Vreedzame School. Daarbij werkt de leerkracht met de kinderen in de richting van een grotere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig oplossen van conflicten in het bijzonder. Ook de tussen- en buitenschoolse opvang werken vanuit deze principes.

Een goed pedagogisch klimaat resulteert in minder conflicten in de klas en op het schoolplein. De leerlingen lossen zelf conflicten op eventueel met behulp van een leerling als mediator. Kinderen werken zo zelf aan een schoolklimaat waarin sprake is van betrokkenheid en een positieve manier van met elkaar omgaan.